Designed by Martin Tsarev
Сайтът е създаден благодарение на проект "Изграждане на ефективни модели на публично - частни партньорства в социалното предприемачество" по програма "Финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност по чл.8, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Copyright © Клуб "Отворено Общество" гр. Смолян
Дизайн и разработка: Мартин Царев