Designed by Martin Tsarev
Сайтът е създаден благодарение на проект "Изграждане на ефективни модели на публично - частни партньорства в социалното предприемачество" по програма "Финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност по чл.8, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

За нас

Клуб "Отворено общество" – Смолян е учреден на 17.11.1995 година от представители на различни сектори на общността, обединени от ценностите на отвореното общество. Постепенно към първооснователите се присъединиха и други граждани с активна позиция в бизнеса, образованието, културата, местното самоуправление и медиите. Клубът официално е открит на 05.07.1996 г. , а съдебно регистриран на 06.02.1997 г. От 29.10.2001 г. Клуб “Отворено общество” – Смолян е регистриран по ЗЮЛНЦ. На 30.12.2003 г. на основание чл. 45 от ЗЮЛНЦ е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Цели и основни дейности на Клуб "Отворено общество" - Смолян

Основни цели на Сдружението са:

 • Популяризиране на българските постижения в материалната и духорната сфера;
 • Извеждане на преден план културното наследство и развитие на Смолянски регион с неговите специфични особености;
 • Подпомагане на икономическото и социално развитие на град Смолян и региона;
 • Повишаване общото благосъстояние на населението на града и региона и осигуряване на условия за разгръщане на духовния му потенциал и културна идентичност;
 • Даване на възможност за свободен обмен на информация, идеи, знания и опит.
Дейностите за постигане целите на Клуб "Отворено общество" – Смолян са:
 • Свободен форум за обсъждане на приоритетните задачи и проблеми на града и региона.
 • Провеждане на мероприятия от организационен, творчески , рекламен, информационен характер.
 • Провеждане на срещи между представители на различни социални, етнически и икономически групи в рамките на града и региона с органите на местното самоуправление за търсене на пътища за преодоляване на конфликти и за разрешаване на проблеми.
 • Организиране различни форми на обучение, набиране и разпространение на информация свързана с осъществяване от български и международни дарители на програми в областта на социално предприемачество.
 • Публикуване и разпространение на печатни и електронни издания свързани с дейността на Клуба.
 • Изработване на експертни становища, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в нормативната уредба.
 • Организиране на проучвания и осъществяване на дългосрочни проекти. Оказване на техническа помощ.

Опит в управлението на други проекти

Приоритетите за работа на Клуб “Отворено общество“ - Смолян, залегнали в стратегията му са:
 • Регионално - икономическо развитие
 • Гражданско общество и местно самоуправление
 • Трансгранично сътрудничество
Copyright © Клуб "Отворено Общество" гр. Смолян
Дизайн и разработка: Мартин Царев