Designed by Martin Tsarev
Сайтът е създаден благодарение на проект "Изграждане на ефективни модели на публично - частни партньорства в социалното предприемачество" по програма "Финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност по чл.8, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Проект "Изграждане на ефективни модели на публично – частни партньорства в социалното предприемачество"

Основна цел на проекта:

  • Да се изгради ефективна система за обмен на информация, анализиране и единодействие и намиране на ефикасни форми за обединяване между заинтересованите страни – НПО, бизнес, местна власт.
  • Да се разработи действащ, опростен модел за осигуряване изпълнението на конкретни задачи в области на социалното предприемачество.

Цели:
  • Да ни запознае с европейския опит на изградени публично-частни партньорства и сфери на участие.
  • Да ни представи възможностите на Структурните фондове на ЕС по оперативни програми и тяхното използване, чрез публично-частни партньорства.
  • Провеждане на модулно обучение за придобиване на конкретни умения за изготвяне на ефективни проекто - предложения на база ПЧП
  • Регламентиране ролята на НПО в процеса на установаване стабилни публично - частни партньорства в области на социалното предприемачество.

Семинар
На 11 и 12 се проведе конференция - семинар със следната програма.

Copyright © Клуб "Отворено Общество" гр. Смолян
Дизайн и разработка: Мартин Царев