Designed by Martin Tsarev
Сайтът е създаден благодарение на проект "Изграждане на ефективни модели на публично - частни партньорства в социалното предприемачество" по програма "Финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност по чл.8, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Проекти

  • Проект "Изграждане на ефективни модели на публично – частни партньорства в социалното предприемачество"
  • Проект "Гражданско участие в актуализацията на Областен план за развитие и повишаване активността на кандидатстващите за финансиране проекти на общините в Област Смолян".
  • Проект: "Новосформираните общински съвети от област Смолян – ефективна работа и прозрачност на дейността".
  • Проект "Смолян и Одрин – неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа" - двугодишен проект в партньорство с Федерация на балканските турци - Одрин
  • Проект на БЦНП – София с регионален партньор - Клуб "Отворено общество" - Смолян на тема: "Социалните услуги в България – нови възможности за развитие", програма ФАР " Развитие на гражданското общество"2001.
  • Проект "Европа по – близо", финансиран от Министерство на външните работи, изпълняван от цялата мрежа ИЦ "Отворено общество" с цел разпространяване на информация за перспективите и предизвикателствата пред Република България в процеса на Евроинтеграция.
  • През 2004 година Консорциум Ресурсен център, в който участва и Клуб " Отворено общество" – Смолян, спечели проект "Техническа помощ при управление на грантова схема, повишаване капацитета и обучение на неправителствени организации" по програма ФАР BG 0204.02 "Развитие на гражданското общество"
  • Клуб " Отворено общество" – Смолян организира и координира провеждането на регионалните семинари по управление на финансираните проекти / Южен централен район/ консултира и осъществява мониторинг на част от същите организации. Проекта приключи през октомври 2006 г.
  • Партньорски проект с Районен съд Смолян на тема "Съдът в действие" финансиран от USAID по програма "Инициатива за укрепване на съдебната система". Проекта акцентира на необходимостта от прозрачна и достъпна съдебна система, активиране на гражданското участие в реформата на съдебната власт и укрепване на доверието в нея.

Copyright © Клуб "Отворено Общество" гр. Смолян
Дизайн и разработка: Мартин Царев